BRANCO
2005-2023


38/57
ORADOUR-SUR-GLANE, 2011. Iron and sheet metal, 75 x 69 x 115 cm