EDOARDO (detail), 2010. Oil on canvas, 195 x 194 cm